Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Neviete si dať rady s dlžníkmi? Vyskúšajte mimosúdne vymáhanie pohľadávok!

Nesplácanie dlhov stavia do nepríjemnej situácie nielen samotného dlžníka, ale tiež veriteľa. Neraz dochádza k tomu, že dlžník nielenže odmieta vrátiť požičané, ale odmieta aj akúkoľvek komunikáciu či pokusy o dohodu. Jedným zo spôsobov, ako vyriešiť nesplatené pohľadávky je ich mimosúdne vymáhanie. Zistite, v čom spočívajú jeho výhody a prečo sa s vymáhaním neoplatí čakať.

Keď to nejde po dobrom...

S pohľadávkami je to niekedy veľmi ťažké. Svoje o tom vie takmer každý, kto bol v postavení veriteľa, a to či už z dôvodu nevrátenia požičaných peňazí alebo neuhradených faktúr. S dlžníkmi majú svoje neblahé skúsenosti poskytovatelia rôznych služieb, od malých živnostníkov až po veľké spoločnosti s medzinárodným pôsobením. Hoci pri uzatváraní zmluvy či dohody vyzerá byť všetko v poriadku, už o pár mesiacov sa zo spoľahlivého obchodného partnera môže stať dlžník, ktorý sa pred vami zatajuje.

Bohužiaľ, podobné situácie nie sú výnimočné ani medzi rodinnými príslušníkmi. Ak v dobrej viere niekomu požičiate peniaze a ten sa vám následne otočí chrbtom bez akejkoľvek ochoty dlh splatiť, ide o situáciu, ktorá výrazne naštrbí rodinné vzťahy. Navyše, veriteľ sa dostáva do nezávideniahodnej situácie – medzi rodinnými príslušníkmi totiž často nie je uzatvorená zmluva o pôžičke, takáto neformálnosť potom môže celé vymáhanie dlhu ešte sťažiť.

Netreba zabúdať, že aj z pozície veriteľa máte určité povinnosti, medzi ktoré patrí poskytnutie súčinnosti dlžníkovi. Stáva sa, že sa dlžník sám ozve, napríklad po nástupe do novej práce, a chce si splatiť svoje záväzky z minulosti. V takom prípade je dôležité spolupracovať a pokúsiť sa o spravodlivú dohodu s dlžníkom. Riešení, ako sa dostať k svojim peniazom, existuje hneď niekoľko a patrí medzi ne aj mimosúdne vymáhanie pohľadávok.

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok je spravidla rýchlejšie ako súdne vymáhanie

Ak v dohodnutý termín nie je dlh alebo jeho časť splatená, je dôvod zvýšiť pozornosť. Prvým krokom spravidla býva doručenie písomnej upomienky a určenie dodatočnej lehoty na plnenie dlhu. Už v tejto fáze je vhodné dlžníka upozorniť na možnosť vymáhania pohľadávky. Ak všetky tieto snahy a upozornenia zostanú bez odozvy, a dlžník sa začne zatajovať, je načase konať.

Ako veriteľ máte v zásade dve možnosti – mimosúdne a súdne vymáhanie. Zamerajme sa na prvý spôsob, ktorý je stále častejšie využívaný aj u nás. Výhodou mimosúdneho vymáhania pohľadávok je väčšia flexibilita, rýchlosť a nižšie náklady na vymáhanie. Zabezpečuje ho inkasná spoločnosť, ktorá za vás preberie komunikáciu s dlžníkom a bude sa usilovať o to, aby bola dlžná suma vymožená efektívne a čo najrýchlejšie.

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok by malo v prvom rade viesť k dohode s dlžníkom. Pohľadávku je možné zaistiť dohodou o splátkovom kalendári, ktorá zohľadní aktuálne finančné pomery a možnosti dlžníka, prípadne dohodou o uznaní záväzku. Tá je zvlášť užitočná najmä vtedy, ak úplne chýba písomná zmluva o pôžičke. Vaše možnosti ako veriteľa však v tomto smere nekončia.

Medzi dlžníkom a veriteľom je v rámci mimosúdneho vymáhania možné spísať aj notársku zápisnicu, ktorá je pri vymáhaní zvlášť užitočným nástrojom. Obsahom notárskej zápisnice budú okrem podstatných náležitostí aj dohodnuté podmienky splácania dlhu aj spolu s následkami jej nedodržania. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že notárska zápisnica je exekučným titulom a teda na jej podklade je možné viesť exekúciu.

Kamaráti buďme, dlhy si plaťme

Pri mimosúdnom vymáhaní inkasná spoločnosť vhodnými spôsobmi motivuje dlžníka, aby splnil svoj dlh, pričom dôraz je kladený aj na zachovanie korektných vzťahov. Zamestnanci inkasných spoločností sa špecializujú na vymáhanie pohľadávok a vďaka skúsenostiam dokážu zvoliť tú správnu stratégiu.

Ako celý proces začína? Inkasná spoločnosť začne zhromažďovať informácie o dlžníkovi z voľne dostupných registrov a zisťovať jeho pomery. Spravidla je potrebné pracovať s množstvom informácií, medzi ktorými je potrebné nájsť tie relevantné. Ďalším krokom je upozornenie dlžníka na jeho záväzok a nadviazanie komunikácie. Okrem bežných upomienok zasielaných poštou sa využíva aj telefonické a SMS upozorňovanie, ktoré dlžník určite neprehliadne. Výnimkou potom nie sú ani osobné návštevy na miestach, kde sa dlžník zdržiava. Týmto spôsobom je možné efektívne viesť dlžníka k tomu, aby sa k svojim záväzkom postavil čelom.

V porovnaní so štátnymi inštitúciami postupujú inkasné spoločnosti omnoho efektívnejšie, takže aj k dosiahnutiu dohody s dlžníkom či splateniu jeho záväzku spravidla dôjde skôr. Práve rýchlosť je pri vymáhaní neraz rozhodujúca z dôvodu, aby sa dlžník nestihol zbaviť svojho majetku a tým oddialil či skomplikoval celý proces vymáhania.

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok je veľmi účinným spôsobom, ako sa dostať k plneniu, ktoré vám patrí. Samozrejme, ak sa dlh týmto spôsobom vymôcť nepodarí, stále môžete využiť súdne vymáhanie pohľadávok.

Pridané dňa: 21.11.2021
Spať na Blog

mate otázku?
napíšte nám